home > over ons > nieuwsbrief

Leertraject voor adviseurs

Auteur(s): Wendy Kooistra

De leergangen en trajecten van Publiek Domein richten zich hoofdzakelijk op persoonlijke professionaliseringsvragen. Wanneer er binnen een organisatie een bredere ontwikkelbehoefte zichtbaar is, verzorgen wij programma's op maat. In iedere Nieuwsbrief laten we een klant hierover aan het woord. Deze keer is dat drs. Wendy Kooistra, groepsmanager bij de gemeente Haar-lemmer-meer. Publiek Domein heeft in haar opdracht een leertraject verzorgd voor de professionals van de Staf Bestuur en Directie (SBD). Zij vertelt haar bevindingen.

Wat was de aanleiding?
"We waren in Haarlemmermeer een halfjaar onderweg als nieuw team Staf Bestuur en Directie, toen de wet van de remmende voorsprong zich meedogenloos liet voelen. Na de reorganisatie onder de noemer ‘Focus: Klant!' was ons team als een van de eerste op volle sterkte. Ons enthousiasme was groot maar we hadden nog te weinig onderlinge cohesie opgebouwd. Ons werk vroeg om samenhang en de verwachtingen waren intussen hooggespannen. De behoefte aan een goed werkend team van de Staf Bestuur en Directie, op het schakelpunt van bestuur, directie en verdere organisatie, was groot en we kregen van sleutelpersonen in ons netwerk te horen dat we er als team nog niet stonden. We zijn toen op zoek gegaan naar een bureau dat ons een stap verder zou kunnen helpen."

Hoe ben je bij Publiek Domein uitgekomen?
"We hebben in onze oriëntatiefase met vertegenwoordigers van meer bureaus aan tafel gezeten. We hebben goede mensen en bekwame trainers ontmoet, maar er was bij hen geen expliciete focus op de overheid, laat staan op de lokale overheid. En wij wilden die affiniteit en die focus per se wel, omdat we voorzagen dat wij meer aan hen aan het uitleggen zouden zijn dan zij aan ons! We hebben toen wat verder gezocht. In een ver verleden heb ik enige ervaring opgedaan met Publiek Domein en ik herinnerde me de ‘klik' die er destijds was. We hebben contact gezocht en in het gesprek dat we voerden met Willy Bakers en Geert Neelen bleek dat ook mijn collega's die ‘klik' ervoeren. Een sterke indruk die we hebben overgehouden aan dat gesprek was dat Publiek Domein onze wereld kent. Men kent de mechanismen en cycli binnen de overheid en herkent onze vraagstukken direct. Dat is in het traject ook bevestigd."

Was er geen risico van ‘ons-kent-ons' ?
"We hebben juist gemerkt dat de professionals van Publiek Domein de kennis over en affiniteit met de overheid benutten om hun kritisch tegenspel op te grondvesten. Ze maakten het ons niet gemakkelijk. Wensen en ideeën werden niet klakkeloos overgenomen maar grondig onderzocht. Zij legden hun eigen(-wijze) professionele referentiekader op onze vraag en kwamen daarna met een goed doordachte aanpak, waarin we nog steeds onze eigen basisgedachten terugzagen, maar waarbij de concrete invulling aan kracht en kwaliteit had gewonnen.

Het was voor mij, als opdrachtgever, ook prettig om te merken dat het belangrijkste, inhoudelijke werk voor het leertraject ons door onze opdrachtnemers uit handen werd genomen. Tegelijkertijd bleef ik wel sturing houden op het proces en de voortgang van het traject. Daar zorgde Willy Bakers, als programmaleider, wel voor. In ons geregelde overleg was er een gedegen informatie-uitwisseling en werd ik geregeld vriendelijk-kritisch in mijn rol als opdrachtgever benaderd. Het vertrouwen was groot, het kritisch vermogen bleef op peil en ons overleg had ook daadwerkelijke betekenis voor de verdere vormgeving van het traject. Als voorbeeld van dat laatste: zowel Willy Bakers als ik hadden al snel de indruk dat we in onze professionele ontwikkeling en in onze teamontwikkeling vooral baat zouden hebben bij nog meer en nog vaker concreet oefenen. Dat heeft Publiek Domein direct opgepakt en in praktijk omgezet."

En?
"Ja, wat opvalt is, dat we veel meer oog hebben gekregen voor de kwaliteit van de professionele en collegiale samenwerkingsrelaties waarin we werken en voor de manier waarop je daar gericht in kunt investeren. We hechten meer belang aan de kwaliteit van de interactie en ontwikkelen een goed oog voor de beleving van onze klanten en collega's. We kennen elkaar beter en we hebben veel beter helder gemaakt waar we voor staan als team. Ik zie al andere looproutes in ons gebouw. Mensen zoeken elkaar op en stemmen meer met elkaar af. Ik denk dat de organisatie dat ook merkt. De kwaliteit van ons werk stijgt. Ondanks onze voortdurende hectiek die soms lastig is, maar ook aantrekkelijke kanten lijkt te hebben voor rechtgeaarde adviseurs met een groot dienstverlenend hart."

Het leertraject ‘Schakelen tussen klant en team': de contouren
De deelnemersgroep bestond uit 17 adviseurs:

6 bestuursadviseurs, 4 directieadviseurs en 7 algemene adviseurs.

De centrale doelstelling voor het ontwikkel-traject: de professionele, dienstverlenende rol naar hun directe ‘klanten' effectiever vervullen, gebruikmakend van kwaliteiten van de collega-adviseurs.

In het traject zijn vier thema's centraal gesteld.

  • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

  met daarin onderwerpen als:
  - Bestuursstijlen in het college
  - Eigen ambtelijke rolopvattingen
  - Loyaliteits- en integriteitsvraagstukken

  • Teamvorming

  Met aandacht voor:
  - Een gezamenlijk gedragen adviseursprofiel
  - Eigenheid en gezamenlijkheid

  • Strategisch handelen:

  - Het proces van opdrachtgeven en opdrachtnemen
  - Krachtenveldanalyse
  - Strategische gespreksvoering

  • Verdieping vaardigheden advies en communicatie

  - Paradoxaal adviseren
  - Omgaan met belangentegenstellingen

Het traject omvatte een mix van gezamenlijke bijeen-komsten, teamcoaching in kleiner verband, professionele dialogen met sleutelpersonen, en gerichte feedbackrondes in het krachtenveld van de deelnemers.

Relevante leergangen: Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

« Terug
« Artikelen zoeken