home > over ons > nieuwsbrief

LINKen: de kwaliteit van verbinden

Auteur(s): El van Raaij,

LINKen is er op gericht om werelden bij elkaar te brengen, ontmoetingen te realiseren, waarbij mensen uit verschillende vakgebieden en disciplines samenwerking leren versterken. Link'ers zijn de procesmanagers, projectleiders en beleidsmakers, die samen met burgers, ambtenaren, bestuurders, politiek, maatschappelijke organisaties en ondernemers over de grenzen van het gangbare en vertrouwde heen iets nieuws willen bouwen. Hoe doe je dat?

De wereld is gefragmenteerd. Er is sprake van tijdsdruk, vluchtigheid en veelal korte, snelle ‘verbindingen'. Besturen en sturen op vooraf vastgestelde doelen, kwantificeerbare resultaten en protocollen hebben de schijn om de complexiteit beheersbaar te houden en risico's en onzekerheden zoveel mogelijk uit te sluiten. Met concepten en blauwdrukken de werkelijkheid willen beheersen heeft weinig zin, omdat ze voortdurend door de werkelijkheid worden ingehaald. De aard van het leven is immers dat alles veranderlijk is.

Zinvoller is het te denken en te handelen vanuit beweeglijkheid en reageren op beweeglijkheid. Daarom is het van belang dat er meer ruimte komt om vanuit inspiratie, zingeving en innerlijke motivatie vorm te kunnen geven aan vakmanschap. Dat vraagt aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en voor de relationele aspecten in samenwerking. Dat vraagt om LINKen.

De ‘L' is van Loslaten
"Ze viel in een gat en liet zich gewoon vallen. Ze probeerde zich niet ergens aan vast te klampen, ze was niet bang, ze probeerde haar val niet te stuiten. Ze liet zich gewoon vallen en keek wat er voorbij kwam. En toen ze op de bodem landde, bevond ze zich in een ander land." (Uit: Alice in Wonderland)

Loslaten lijkt op de heroïsch beschreven beleving van Alice in ‘Alice in wonderland'. Loslaten in je ‘wonderland' gaat vaak met wat meer angst en grijpen gepaard. Maar als je erin slaagt om los te laten, wordt het makkelijker te herkennen wat er gebeurt in het contact en wat je zelf kunt doen om dit zo open mogelijk te houden. Stagnatie in de ontmoeting  is vaak een signaal dat je jezelf tegenhoudt. Dit herkennen opent de mogelijkheid om iets anders te doen dan je gewend bent en de situatie daadwerkelijk te transformeren.

Voor ‘linkend' vakmanschap is het loslaten van zekerheden, vooropgezette beelden en overtuigingen essentieel. Vaak stap je de professionele ontmoeting in met een vooropgezet beeld over wat de ontmoeting moet opleveren, of over hoe het gaat lopen. Beelden die bepaald worden door positie, functie, belangen, reputatie, imago, door vaste patronen die bij een ontmoeting lijken te horen, of door jezelf ‘op te houden'. Dat belemmert een open ontmoeting en open staan voor het onverwachte wat in elke ontmoeting kan zitten.

De ‘I' is van Initiatief nemen
Niets ligt vast. Dus moet je je steeds opnieuw oriënteren op de omgeving, positie kiezen en initiatief nemen. Je afvragen: wat wil ik, wat is of kan mijn bijdrage zijn? Dit proces vindt plaats in relatie tot een ander, een omgeving.

De ‘N' is van Nabijheid creëren
Als je iets teweeg wilt brengen, is het belangrijk je op de ander af te stemmen. Daarvoor is nabijheid creëren van belang, bijvoorbeeld door meer de persoonlijke kant in werkverhalen te brengen, voorafgaand aan een werkbijeenkomst contact met mensen te maken, feedback te vragen aan anderen om te horen hoe zij je zien.

De uitdaging is om een wisselwerking te laten ontstaan tussen vakmanschap en persoonlijkheid, waarbij het ene niet zonder het andere kan. LINKen betekent je eigen leven verbinden met de wereld om je heen en je eigen vakmanschap verbinden met dat van samenwerkingspartners, opdrachtgevers, in- en externe werkprocessen en projecten. Het betekent met hart en ziel handen en voeten geven aan samenwerking en de kwaliteit van de verbindingen zo optimaal mogelijk maken. Dit werkt door in de manier waarop projecten vorm krijgen en in het resultaat ervan.

En de ‘K' is van Krachtenveld analyseren
Om daadwerkelijk iets teweeg te brengen is het ook van belang om de omgeving goed in beeld te brengen en zicht te krijgen op de dynamiek. Bij een krachtenveldanalyse gaat het om het identificeren van de sleutelfiguren in relatie tot het vraagstuk, hun aandachtspunten en belangen, deze kunnen benoemen en plaats geven in de interactie. 

LINKen begint bij jezelf
Deze ingrediënten van het linken bepalen in sterke mate het perspectief van waaruit je kijkt en functioneert. In het LINK-Traject is dat het perspectief van de verbinding tussen persoonlijkheid en vakmanschap. En dat begint met de mate waarin je de verbinding met jezelf weet te maken.

De basis voor LINKen is zelfreflectie en zelfinzicht. LINKen begint bij jezelf door innerlijke ruimte te scheppen. Om een verbinding met anderen te kunnen maken, is het van belang eerst verbinding met jezelf te maken, weten wie je in wezen bent en waar je kracht en valkuilen liggen. Het gaat erom jezelf te doorzien, alsof je in een donker vertrek zit en ziet waar de lichtknop zit. Doel is niet het versterken van je ego, maar om je vanuit je authenticiteit te verbinden met anderen. Om het beste van jezelf in te brengen en de verbinding te maken tussen je denkend, voelend en handelend vermogen. LINKen is er op gericht om werelden bij elkaar te brengen, ontmoetingen te realiseren, waarbij mensen uit verschillende vakgebieden en disciplines samenwerking leren versterken.

Bergbeklimmen is ook LINKen
Dat bergbeklimmen alleen gericht is op het bereiken van de top is een misvatting. Net zomin als bij een ontmoeting louter het halen van een bepaald doel telt. Dit zou voorbijgaan aan de betekenis van het bergbeklimmen of de ontmoeting zelf en aan dat wat erbij komt kijken: een goede voorbereiding, zelfkennis, weten wat je insteek is en wat je kunt bieden.

Rozemarijn Janssen (bergbeklimmer en ontbijtgast bij het LINK-Traject): "Bij het bergbeklimmen gaat het erom allereerst jezelf onder ogen te zien, wil je een goede kans maken om de top te bereiken. Het doel is ook niet dat jij per se de top haalt, maar het hele team. Of je gunt de eer aan een van je teamgenoten als de omstandigheden dit ingeven. Klimmen kun je nooit alleen, je doet het altijd samen. Niemand is een eiland, ook al zet je de stappen wel alleen en is het belangrijk om van je eigen kracht uit te gaan. Het enige dat je zeker weet, is dat niets zo zal lopen als gepland. Loslaten is daarom noodzaak".

Het motto van Rozemarijn Janssen is: Heb plezier, houd je hoofd erbij en laat nooit zomaar los. En: Zelfs een stap bergaf is er één vooruit.

Foto's en citaten uit: Rozemarijn Janssen, Stappen tellen naar de top, de beklimming van Mount McKinley en andere bergen, te bestellen via www.rozemarijnjanssen.nl.

Relevante leergangen: De meest effectieve versie van jezelf

« Terug
« Artikelen zoeken