home > over ons > nieuwsbrief

Grenzen verleggen als adviseur

Auteur(s): Marieke Koopman

De leergangen en trajecten van Publiek Domein richten zich hoofdzakelijk op individuele professionaliseringsvragen. Wanneer binnen organisaties de ontwikkelbehoefte breder is, verzorgen wij programma's op maat. In iedere Nieuwsbrief laten we hierover een klant aan het woord. Deze keer is dat Marieke Koopman, HRM-adviseur bij ingenieursbureau Oranjewoud.

Van juni 2006 tot februari 2007 verzorgde Publiek Domein voor deze organisatie het Leertraject Consultancy. Marieke Koopman fungeerde niet alleen als ons eerste aanspreekpunt tijdens de ontwikkeling van het programma, maar trad namens Oranjewoud ook op als coach. Daarmee kreeg dit maatwerktraject nog sterker het karakter van een co-productie.

Grenzen verleggen als adviseur
Voorwaartse integratie; al tijdens de initiatieffase bij de klant aan tafel! Het zijn inmiddels bekende kreten binnen ons bedrijf, het advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. Maar achter deze woorden gaat een voor ons belangrijke beweging schuil, waarbij het verleggen van grenzen centraal staat. Grenzen verleggen waar het gaat om marktfocus, onder-ling samenspel en klantgerichtheid. Van onze adviseurs vraagt dit het ontwikkelen en versterken van nieuwe competenties en het verbreden van hun handelingsrepertoire. Specifiek voor deze doelgroep hebben we vorig jaar het leertraject ‘grenzen verleggen als adviseur' georganiseerd.

Het publieke domein als klant
Begin 2006 nodigt de directie een groep van zestien senior adviseurs uit deel te nemen aan dit traject. Selectiecriterium hierbij is dat de adviseurs regelmatig in het publieke domein actief zijn; adviseurs die zich onderscheiden door gesprekspartner te zijn van opdrachtgevers op het niveau van hoger management of bestuur. Daarbij adviseren zij onze klanten, naast hun vakinhoudelijke expertise, vooral vanuit een procesmatige rol. Zij hebben te maken met formele en informele besluitvormingsprocessen en moeten zich inleven in de positie van de bestuurders en de verschillende belangengroepen.

De directie spreekt de verwachting uit dat deze groep met een initiërende rol het consultancyprofiel van Oranjewoud verder gaat versterken, en dat zij zich vanuit een boegbeeldpositie steeds meer bezig houden met de externe profilering van ons bureau.

Zo ontstaat een zeer gemêleerde groep, eerder gekenmerkt door diversiteit dan door overeenkomst. De groep is hiermee een mooie afspiegeling van het brede werkterrein en de grote verscheidenheid aan activiteiten van ons bureau. Voor het verloop van het leertraject ligt hierin echter een enorme uitdaging om van deze groep een samenhangend geheel te maken.

Partner en rolmodel
Voor Oranjewoud het begin van een bijzonder leertraject, waarin we samen op willen trekken met een partner die ons meer inzicht kan geven in het functioneren van publieke organisaties als ministeries, provincies en gemeenten. Een partner die onze klanten uit het openbaar bestuur van dichtbij kent en onze deelnemers leert om beter aan te sluiten bij het politiek-bestuurlijke krachtenveld.

Het leertraject dient verder versterkt te worden door een consultant rolmodel; een consultant die het gedrag vertoont dat we ook bij de deelnemers willen ontwikkelen. En die vanuit een coachende rol de deelnemers in zijn kennis en ervaring laat delen.

Deze uitgangspunten vinden we terug in een samenwerking met Publiek Domein. Samen met Etske Kroon als programmaleider en Nico Groen als coach/consultant starten we aan ons gezamenlijk ontwikkeltraject.

Ontwikkeltraject met hoogte- en dieptepunten
Bij de opzet van het programma staan drie voorwaarden centraal: aandacht voor het speelveld van de politieke arena, het omgaan met externe profilering en de persoonlijke ontwikkeling/bewustwording van de consultant. Dit leidt tot een programma bestaande uit vijf workshops. Enerzijds wordt inhoudelijk ingegaan op thema's als: de verschillende domeinen van het openbaar bestuur, de diverse bestuursstijlen en het maken van een krachtenveldanalyse. Anderzijds is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling tijdens de intervisiesessies en de workshop ‘rollen en posities' van Willy Bakers.

Gedurende het gehele traject vormt de vraag ‘wat verwacht de organisatie van mij als consultant' de rode draad. Met Nico Groen als coach maakt de groep de nodige hoogte- en dieptepunten mee. Het wordt hiermee met recht een ontwikkeltraject, een zoekproces naar de rol en de positie van de consultant. De ‘acht normen van Nico' - zoals ‘begin meteen te helpen' en ‘ga in de schoenen van de klant staan' - geven hieraan mede richting. Voor een aantal consultants betekent dit herkenning en bevestiging van hun manier van werken; voor anderen een eye-opener. Voor de gehele groep vormt het een basis van waaruit zij verder kunnen onderzoeken wat hen als consultants met elkaar verbindt. Eén uitspraak word daarbij regelmatig aangehaald: "Wie geen positie kiest, krijgt er een toegewezen."

Skybox in Soestdijk
Buiten het programma om wordt elke intervisiegroep gevraagd een skybox te organiseren. Het doel van zo'n skybox is om, net als in de sportwereld, op informele wijze belangrijke onderwerpen met diverse betrokkenen te bespreken. De deelnemers worden uitgedaagd een inspirerende en creatieve bijeenkomst te organiseren, en zo in gesprek te komen met betrokkenen van buiten (sponsors, stakeholders, belanghebbenden). Op deze manier wordt de theorie vertaald naar de praktijksituatie.

Inmiddels hebben twee skyboxbijeenkomsten met succes plaatsgevonden: ‘de omgevingsvergunning in Koninklijk perspectief' vond plaats op paleis Soestdijk te Baarn en tijdens de skybox ‘als de consultant een merk zou zijn' werd gesproken met Ruud Boer, de schrijver van het boekje ‘Als jij een merk zou zijn'.

Veelbelovende toekomst
Op 15 februari 2007 vindt de slotbijeenkomst van het leertraject plaats. Een dag waarop we de balans van acht maanden ‘grenzen verleggen als adviseur' opmaken. De diversiteit van de groep leidt niet meer tot verwarring en verwijdering, maar heeft inmiddels plaatsgemaakt voor eenheid in verscheidenheid. Dit alleen al maakt dat het leertraject voor het grootste deel is geslaagd. Het leertraject heeft echter nog twee andere concrete resultaten opgeleverd.

  • Dat wat de deelnemers bindt is vastgelegd in een gezamenlijk document , ‘het manifest'. Hierin hebben de deelnemers de essenties van de Oranjewoud consultant opgenomen. Zij gaan in op het model dat zij als basis voor een (complex) adviesproces hanteren; de identiteit en de stijl van de consultant; de kerncompetenties en het gedragsrepertoire en tot slot de ambities die zij voor ogen hebben.
  • De ontmoetingsvorm die zij gekozen hebben is die van een ‘Community of Practice' (CoP), een informeel netwerk. Dit netwerk staat los van bestaande organisatiestructuren. Hierbij zorgt een klein kernteam voor de voortgang van dit netwerk (het opzetten en onderhouden van het netwerk, het aanmoedigen van kennisdragers om actief te worden, het vastleggen en verspreiden van informatie etc.). Van de deelnemers aan dit CoP wordt een breng- en een haalplicht verwacht. Tijdens bijeenkomsten waarbij de deelnemers elkaar ontmoeten, staan praktijkervaringen, het uitwisselen van kennis en de persoonlijke ontwikkeling centraal.

Hoe de ontmoeting van de deelnemers aan de leergang haar vervolg krijgt binnen ons bureau, moet de toekomst nog uitwijzen. Tot nu toe zijn de uitkomsten veelbelovend. De consultants kiezen duidelijker positie, ook binnen de organisatie. Zij worden daardoor steeds beter herkend. Ze hebben regelmatig contact met elkaar, en wisselen hierbij veel kennis en ervaringen uit. De contacten met de klant worden daardoor effectiever en ze zijn beter in staat op een juiste manier in te spelen op de klantvraag. Een prachtig resultaat!

Meer informatie: http://www.oranjewoud.nl

Relevante leergangen: Leergang Interne Adviseurs (LIA)

« Terug
« Artikelen zoeken